• English

Miras Hukuku

Büronun temel çalışma alanlarından biri olan miras hukukuna ilişkin, ölüm veya gaiplik halinden doğan hukuki sorunlarla ilgili aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere geniş bir yelpazede danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.

  • Veraset ilamı alınması, iptali

  • Mirasın reddi

  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali

  • Mirasçılık haklarının korunması

  • Tereke tespiti, yönetilmesi, tasfiyesi

  • Ortaklığın giderilmesi

  •  Mirasın paylaştırılması

  • Mirastan mal kaçırma, muris muvazaası davaları

  • Tenkis, miras sebebiyle istihkak davaları

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması