• English

İcra ve İflas Hukuku

Kaplan & Kaplan hem borçlu hem de alacaklı sıfatını haiz müvekkillerinin çıkarlarını, icra ve iflas hukukun tanıdığı tüm olanaklar dahilinde, edindiği geniş tecrübeyle korur ve en hızlı şekilde bu süreçleri sonuçlandırır. Ayrıca büro, yenilenen konkordato hukukuyla ilgili güncel bilgilerle hukuki destek sunmaktadır.

  • Müvekkillerin her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi

  • İhtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri

  • İtiraz ve tespit davaları

  • Menfi tespit

  • İflas ve konkordato işlemleri

  • Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri

  • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikâyet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri